Energi---Copy

Energi og industri

En effektiv og omstillingsdyktig økonomi er en forutsetning for høy verdiskaping. Økt verdiskaping innebærer også fremtidig satsing på nye markeder, som Nordområdene. Dette fordrer rammebetingelser som sikrer en effektiv ressursutnyttelse i norsk industri og utvikling av ny infrastruktur. Samtidig er det en felles målsetting blant myndigheter og næringsliv om å redusere klimagassutslipp og avhengigheten av fossile energikilder. I overgangen til en effektiv utnyttelse av fornybare energikilder står Norge overfor utfordringer i å utvikle teknologi og legge forholdene til rette for en bærekraftig utvikling.

Analyse & Strategi arbeider med:
–          Strategiske vurderinger for utvikling av energi, industri og infrastruktur
–          Policyutvikling innen energi- og industrisektorene
–          Industriell næringsutvikling

Vår kompetanse er tverrfaglig og omfatter fagdisipliner som økonomi, samfunnsvitenskap og teknologi. Våre analyser retter seg mot aktører på regionalt og nasjonalt nivå. Vi betjener kunder innen næringsliv, organisasjonsliv og offentlig sektor og leverer tjenester i skjæringspunktet mellom marked, teknologi og forvaltning. Vi samarbeider tett med vår eier Multiconsult som er blant landets ledende rådgivende ingeniørmiljøer.