I rulletrapp

Samferdsel

Et velfungerende transportsystem er avgjørende for gode bymiljø i de voksende storbyområdene og for utviklingen av næringsliv og bosetting i hele landet. Hva som skal til for å skape et velfungerende transportsystem varierer i et langstrakt land som Norge. En fellesnevner er målene fra Klimaforliket om å bli et samfunn med lavere utslipp. Hovedoppskriften for byene er at all vekst i transportbehovet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette krever nytenkning innenfor arealpolitikken og fremtidsrettede løsninger for gods- og persontransporten.

Områder vi arbeider innenfor:

– Kollektivtransport
– Overordnet og strategisk samferdselsplanlegging
– Utvikling og gjennomføring av bypakker (bymiljøavtaler)
– Gods- og næringstransport
– Knutepunktutvikling og tilrettelegging for sykkel og gange
– Avtaler på tvers av forvaltningsnivåer
– Finansiering og organisering

Trykk på linkene for å lese mer om utvalgte produkter som havnestrategi, kollektivstrategi, og kollektivtrafikk og arealbruk.

Analyse & Strategi har medarbeidere med bred faglig bakgrunn og variert erfaring fra samferdselssektoren. Vi kan bistå med alt fra strategisk rådgiving og større analyser til prosessbistand. Ved behov trekker vi inn komplementær kompetanse fra vår eier Multiconsult og andre samarbeidspartnere for å sikre en helhetlig oppgaveløsning.